Home / Algemene voorwaarden 2015

Algemene voorwaarden 2015

Algemene voorwaarden Roodbol MKB Advies – KvK 56742304

Roodbol MKB Advies hanteert de volgende algemene voorwaarden:

1. ALGEMEEN
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Roodbol MKB Advies en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. OFFERTE EN OFFERTEKOSTEN
Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Roodbol MKB Advies en een kennismaking met het gevraagde werk, bijv. omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan worden er kosten in rekening gebracht.
Elke offerte van Roodbol MKB Advies is vrijblijvend en is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, eigendom van Roodbol MKB Advies. De offerte wordt gedaan op basis van de prijzen en tarieven, zoals die gelden op het moment van het tot stand komen van de offerte. De offerte geldt, tenzij anders wordt medegedeeld, voor de duur van één maand. Roodbol MKB Advies behoudt zich het recht voor om de kosten in verband met het opstellen van een omvangrijke offerte bij de opdrachtgever in rekening te brengen. In dat geval zal de opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk worden geïnformeerd.

3. OPDRACHTBEVESTIGING
Opdrachten dienen door de opdrachtgever altijd schriftelijk (per email) te worden bevestigd.
Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Roodbol MKB Advies een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

4. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT
Eventuele voorstellen van de opdrachtgever tot wijziging van de overeenkomst ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting jegens Roodbol MKB Advies.
Indien Roodbol MKB Advies op redelijke grond niet bereid is om akkoord te gaan met een voorstel tot wijziging van de overeenkomst die van de opdrachtgever afkomstig is, dan kan Roodbol MKB Advies de overeenkomst wegens gewichtige redenen opzeggen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden om, behoudens het honorarium voor de reeds door Roodbol MKB Advies verrichte werkzaamheden, Roodbol MKB Advies volledig schadeloos te stellen. De verschuldigde schadevergoeding bedraagt minimaal 25% van het restant van het honorarium.

5. UITVOERING
Aanbiedingen en overeenkomsten zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever aan Roodbol MKB Advies is verstrekt ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. De opdrachtgever staat ervoor in dat de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan Roodbol MKB Advies is verstrekt.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle door de opdrachtgever te verstrekken documenten en gegevens, die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van Roodbol MKB Advies komen. Daarnaast zullen de bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van de opdrachtgever tijdig en in voldoende mate beschikbaar zijn. De opdrachtgever zal geen opdrachten geven aan derden, die bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken, dan na overleg met en goedkeuring van Roodbol MKB Advies.
Roodbol MKB Advies zal zich inspannen de te leveren diensten en werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de kwaliteitseisen, zoals omschreven in de opdracht, en de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
Voor Roodbol MKB Advies geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, tenzij in de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
Roodbol MKB Advies is gerechtigd om na overleg met de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De kwaliteit en de deskundigheid van de in te zetten derden zal in overeenstemming zijn met de eisen die gesteld worden aan de uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden.

6. VERGOEDINGEN
De door Roodbol MKB Advies in de offerte genoemde bedragen en alle met de opdrachtgever overeengekomen vergoedingen zijn altijd exclusief BTW en exclusief reis- en andere kosten die Roodbol MKB Advies maakt voor de uitvoering van de opdracht.
In de offerte en de overeengekomen opdracht wordt door Roodbol MKB Advies dan wel een vaste prijs opgegeven, dan wel een opgave van het geschatte aantal uren en het uurtarief, alsmede de te verwachten te maken kosten. Dit geschatte aantal uren is gebaseerd op een globale verwachting ten aanzien van de aan de opdracht te besteden tijd.
Algemene voorwaarden Roodbol MKB Advies – KvK 56742304
Roodbol MKB Advies is gerechtigd haar tarieven aan te passen. Als een tariefstijging plaatsvindt binnen 3 (drie) maanden na aanvang van de opdracht of ingeval van een tariefstijging van meer dan 10% is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht te beëindigen.
Offertes van Roodbol MKB Advies of prijsafspraken in opdrachten gelden niet automatisch voor de toekomst.

7. BETALING
Roodbol MKB Advies factureert 2 maal per maand: elke 1ste en elke 15de datum van de maand. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen.
Roodbol MKB Advies heeft het recht om een voorschot te vragen op de uiteindelijk te berekenen vergoeding voor de opdracht en pas te starten met de werkzaamheden nadat het voorschot is ontvangen.
Indien de door Roodbol MKB Advies ingediende facturen 14 dagen na de vervaldatum nog niet zijn betaald, kan Roodbol MKB Advies vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien de betaling niet plaatsvindt binnen 14 dagen na de vervaldatum, kan Roodbol MKB Advies de uitvoering van de werkzaamheden opschorten tot het moment van ontvangst van de betaling.
Is de opdrachtgever in gebreke bij het nakomen van een of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle door Roodbol MKB Advies te maken (extra) kosten, zowel de rechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever. De kosten worden gefixeerd op minimaal 15% van de totale vordering van Roodbol MKB Advies op de opdrachtgever, behoudens de bevoegdheid van Roodbol MKB Advies om volledige schadevergoeding te vorderen.
In geval van een gezamenlijke opdracht, gegeven door meerdere partijen, zijn de opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling, ongeacht de wijze van tenaamstelling van de factuur.

8. PLANNING
Als er sprake is van een planning van de werkzaamheden, dan kan deze nadelig worden beïnvloed door onvoorziene factoren die niet door Roodbol MKB Advies zijn te beïnvloeden. Zoals bijvoorbeeld de kwaliteit en de toegankelijkheid van de benodigde informatie, de wijze van medewerking en dergelijke. Door Roodbol MKB Advies vermelde termijnen zijn nimmer fatale termijnen. Roodbol MKB Advies zal evenwel trachten om de opdracht zoveel mogelijk binnen de vermelde termijn te voltooien . Indien blijkt dat de opgedragen werkzaamheden niet volgens de overeenkomst kunnen worden uitgevoerd, wordt dit door Roodbol MKB Advies aan de opdrachtgever gemeld en worden er afspraken gemaakt over de aanpassing van de planning en de consequenties ten aanzien van de uitvoeringsresultaten.

9. EINDE VAN DE OPDRACHT
Als de opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd kan elk van de partijen deze schriftelijk opzeggen met in acht neming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
Indien blijkt dat de opdracht van de werkzaamheden niet meer (kan) worden uitgevoerd volgens de overeenkomst, dan zal in overleg tussen de opdrachtgever en Roodbol MKB Advies de overeenkomst worden aangepast of beëindigd. Dit moet gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend worden gemaakt.
Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Roodbol MKB Advies.
In geval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of overgaat in andere handen, heeft Roodbol MKB Advies het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. Betalingen voor de reeds verrichte werkzaamheden alsmede het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies door voortijdige beëindiging van de opdracht worden terstond opeisbaar, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt genomen.

10. EIGENDOM ADVIEZEN EN VERTROUWELIJKHEID
Modellen, technieken, methodieken, instrumenten, software, materialen en rapporten, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Roodbol MKB Advies.
Openbaarmaking en gebruik kan derhalve alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Roodbol MKB Advies.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan bedoelde zaken te vermenigvuldigen voor extern gebruik en/of ter beschikking te stellen van enige derde, tenzij Roodbol MKB Advies daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
De opdrachtgever vrijwaart Roodbol MKB Advies van auteursrechten en copyrights voor zover deze al dan niet rusten op de door haar in het kader van de opdracht ter beschikking gestelde materialen, gegevens en rapporten.
Roodbol MKB Advies is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever, verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtgever zal, zonder instemming van Roodbol MKB Advies, aan derden geen mededeling doen over de aanpak, werkwijze, tarieven en dergelijke van Roodbol MKB Advies dan wel de rapportage ter beschikking stellen.
Algemene voorwaarden Roodbol MKB Advies – KvK 56742304

11. AANSPRAKELIJKHEID
Behoudens opzet of grove schuld van Roodbol MKB Advies of van door Roodbol MKB Advies ingeschakelde derden, de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, alsmede bepalingen van dwingend recht, is Roodbol MKB Advies niet gehouden tot enige vergoeding van schade aan de opdrachtgever of een derde.
De aansprakelijkheid voor schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Roodbol MKB Advies voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft ontvangen, met een maximum van € 25.000,-.

12. VRIJWARING
De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

13. KLACHTEN
Klachten tijdens de opdracht dienen direct aan Roodbol MKB Advies te worden medegedeeld. Klachten na afronding van de opdracht dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen, schriftelijk aan Roodbol MKB Advies te worden medegedeeld.
Roodbol MKB Advies is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de opdracht, documenten en materialen die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

14. OVERMACHT
Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Roodbol MKB Advies, dan worden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever van rechtswege opgeschort, zonder dat de opdrachtgever de bevoegdheid heeft om een schadevergoeding van Roodbol MKB Advies te vorderen. Roodbol MKB Advies is voorts bevoegd om, bij een overmacht situatie, de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden. Er bestaat in dat geval geen gehoudenheid voor Roodbol MKB Advies tot het betalen van een schadevergoeding.
In geval van overmacht zal Roodbol MKB Advies daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft vanaf 30 dagen na ontvangst van deze mededeling het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Roodbol MKB Advies af te nemen en hem te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
Roodbol MKB Advies is gehouden de schade voor de opdrachtgever veroorzaakt door de overmacht zo veel mogelijk te beperken.

15. SLOTBEPALINGEN
Op de overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle uit de overeenkomsten voortkomende geschillen zullen eerst onderling geprobeerd opgelost te worden alvorens ter beslechting te worden voorgelegd aan de rechter.
Roodbol MKB Advies heeft het recht de algemene voorwaarden geheel of ten dele te wijzigen of aan te vullen.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zijn op te vragen bij Roodbol MKB Advies.

Top