Home / Ontslagrecht / Investeren in medewerkers met het nieuwe ontslagrecht nóg belangrijker!

Investeren in medewerkers met het nieuwe ontslagrecht nóg belangrijker!

education boekenScholing wordt vanaf medio 2015 een belangrijk thema in het nieuwe ontslagrecht.

Arbeidsovereenkomsten kunnen niet zonder meer opgezegd worden. Als werkgever moet je kunnen aantonen dat jij geïnvesteerd hebt in scholingsmogelijkheden voor de medewerker.

Disfunctioneren mag namelijk niet voortkomen uit onvoldoende scholingsinspanningen van jouw kant als werkgever.

Ook mogen investeringen die door jou als werkgever zijn gemaakt ten behoeve van scholing van een medewerker in mindering worden gebracht op de eventueel toekomstige verschuldigde transitievergoeding bij ontslag. Dit zijn de zogeheten ‘transitiekosten’ en ´inzetbaarheidskosten´. Denk hierbij aan de kosten van (om)scholing of een outplacementtraject bij ontslag.

Daar geldt dan wel weer de voorwaarde voor dat de medewerker vooraf schriftelijk akkoord moet zijn gegaan met de afspraak dat de scholingskosten afgetrokken worden van de toekomstige te betalen transitievergoeding.

De scholingsplicht is opgenomen in de nieuwe Wet Werk & Zekerheid in artikel 7:611a BW, als uitwerking van het goed werkgeverschap .
Je moet de medewerker in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn of haar functie. Voor zover dat redelijkerwijs van jou kan worden verwacht, moet je de medewerker ook in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor het voorzetten van de arbeidsovereenkomst als de functie van de medewerker komt te vervallen of als hij of zij niet langer in staat is deze te vervullen.

Deze wijziging in het ontslagrecht benadrukt nog eens dat, naast het daadwerkelijk bieden van mogelijkheden tot opleiding, het vastleggen van afspraken met jouw medewerkers over ontwikkeling en scholing uitermate belangrijk is.

Investeer daarom in jouw medewerkers en leg dit vast in het personeelsdossier van de betreffende medewerkers!

Lees meer over dit onderwerp in onderstaande artikelen.

http://www.hrpraktijk.nl/topics/wet-werk-en-zekerheid/nieuws/scholing-cruciaal-onder-de-wwz 

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/experts/166-elly-huijs.html/591-wat-is-de-scholingsplicht-en-hoe-ga-je-ermee-om.html